Hvis alt går etter planen skal ny flytekai med tilhørende bygg stå klar i Longyearbyen i 2020. Flere cruiseanløp sprenger kapasiteten til havna i Longyearbyen. I september skrev Svalbardposten at kapasiteten var tøyd til bristepunktet, og at havna hadde håndtert 75.000 passasjerer allerede ved utgangen av august, tilsvarende hele 2016.

Havnesjef Kjetil Bråten fortalte også i et møte i Havnestyret om de store utfordringene.

– Kapasiteten er så sprengt at vi ikke klarer å ta inn alle bestillingene for neste år, sa Bråten.

Spesielt gjelder dette mindre båter som kan benytte dagens flytekai. I tillegg til vekst i antall cruiseskip, blir det stadig flere private yachter som ønsker kailigge ved Bykaia.

Nytt flytekaianlegg

I Nasjonal Transport plan (NTP) 2018-2029 ligger stor flytekai med terminalbygg for passasjertrafikk inne med en ramme på 260 millioner kroner. Den skal komme i tillegg til Bykaia. Det nye flytekaianlegget er på 120 meter ganger 35 meter og vil gi en total kailengde etter utbyggingen på over 300 meter. Det skal være mulig å legge til på begge sidene og det er planer om en småbåthavn i bakkant. Prosjektet er foreløpig prissatt til 260 millioner kroner og skal være statlig finansiert. Det skal også bygges et tusen kvadratmeter stort bygg oppå det nye flytekaianlegget.

– Dette anlegget skal dekke primærbehovet i Longyearbyen. Målet er å øke den totale kapasiteten i Longyearbyen havn, både for store og mindre båter, sier sjefingeniør i kystforvaltningsavdelingen i Kystverket, Jarle Strand.

Første planperiode

Kaianlegget ligger inne i NTPs første planperiode fra 2018 til 2023 og i Kystverkets handlingsprogram med planlagt oppstart i 2019. Prosjektet er likevel helt avhengig bevilgning på neste års statsbudsjett.

– Med de kapasitetsproblemene som er i havnen, vil det være mulig å fremskynde prosessen?

– Nei, det er helt umulig. Vi er nå inne i en tidlig fase og er ikke ferdig prosjektert. Det er fremdeles mye som må gjøres før vi kan sende prosjektet ut på anbud, sier Strand.

Han regner med at flytedelen skal bygges en eller annen plass i Europa, og at den i beste fall vil bli ferdig i 2020.

– De tekniske løsningene som er knyttet til landgangen og fortøyningsdelen som skal bygges på land, håper vi å få bygget ferdig i sommerhalvåret 2019. Så vil komplett flytekai med bygg forhåpentligvis komme opp i 2020, sier han.

Skisser

Snøhetta har tidligere laget skisser til et kaianlegg på oppdrag fra Longyearbyen lokalstyre (LL). Strand sier at de vil vurdere de arkitektoniske løsningene på nytt, men at de kommer til å ta utgangspunkt i skissene som allerede er laget. Det skal bygges et 1.000 kvadratmeter stort bygg oppå flytekaidelen der 650 kvadratmeter skal være kontorer og næringsareal, mens de resterende 350 kvadratmeterne skal være publikumsareal.

– Vårt mandat er å bygge dette bygget på tusen kvadratmeter. Vi tar utgangspunkt i skissene, men er ikke låst til disse, sier Strand.

Hele konstruksjonen med ferdig bygg på flåten skal komme til Longyearbyen samlet.

– Vi trenger tiden, det er det ingen tvil om. Den videre prosessen er å få utvikle prosjektet videre, slik at vi blant annet kan få kvalitetssikret kostnadsoverslaget på nytt. Så skal prosjekt og pris spilles inn til Samferdselsdepartementet slik at bevilgning kan komme inn på neste års budsjett, sier han.

I forrige NTP var kostnadene fordelt mellom LL og staten. I et brev fra Samferdselsdepartementet i oktober bekrefter departementet at prosjektet skal være 100 prosent statlig.

Utvider

Tallet på anløp av turistbåter har økt fra 817 i 2015 til 1.268 i 2017 (se faktaboks). Dette gjelder oversjøiske cruisebåter, ekspedisjonscruise, dagsturbåter, ribber og lystbåter. I tillegg kommer lastebåter. Til sammen 1.656 i 2017.

Den kommende sesongen blir flytekaia igjen utvidet med 60 meter til en totallengde på 220 meter. Utvidelsen skal være gjennomført til rundt 1. juni. I tillegg dobles kapasiteten på den andre kaia (innsiden) fra 35 til 80 meter.

– Vi gjør disse utvidelsene slik at vi skal være rustet til å blant annet håndtere den økende mengden med mindre båter som kommer hit, sier Bråten.


Tekst: Hilde Kristin Røsvik
Publisert: 25.01.2018
Publikasjon: Svalbardposten.no

Den nye flytekaia skal ligge i området mellom Bykaia og gammelkaia.
FOTO: Snøhetta